ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ร้องเรียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

รับร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใส่สารอันตราย การผลิตไม่ได้มาตรฐาน การโฆษณาเกินจริง

ทางสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ(สสนส.)จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินได้