สคบ.ตรวจสอบชุดสังฆทาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนสำนักงานอาหารและยา ร่วมแถลงข่าวการตรวจสอบฉลากชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเนื่องจากในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ผู้บริโภคมักจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ได้กำหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรม วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อนของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้นระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท กรณีชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคเนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย สคบ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำฉลากสินค้าประเภทชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 11 แห่ง จำนวน 250 ตัวอย่าง

สสนส-สคบ.เร่งตรวจสอบชุดสังฆทาน

พบว่า จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง จำนวน 254 ตัวอย่างและไม่จัดทำฉลากสินค้า จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและบรรจุชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมจำนวน 2 ราย ซึ่งหากผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ บนฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมที่มีการนำอาหารมาบรรจุใส่ไม่มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือชนิดอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ จำนวน 11 ตัวอย่าง ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และตรวจสอบการแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน ค่าภาชนะบรรจุ รวมถึงขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ต้องมีขนาด 16 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า พบว่าการแสดงตัวอักษรเล็กเกินไป และไม่แสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุใน ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ จำนวน 5 ตัวอย่าง ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านช่องทาง สายด่วนสคบ. 1166 ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือร้องเรียนด้วยตนเองที่สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ )

สคบ.เร่งตรวจสอบชุดสังฆทาน1