[get_param_url]

ประวัติสมาคม

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมี พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ อดีตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) เป็นนายกสมาคม

วัตถุประสงค์ของสมาคม ?

  1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกของสมาคม ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  2. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตน
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการการผลิต เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมด้านสุขภาพให้แพร่หลาย
  4. ไม่ดำเนินการในทางการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง

วิสัยทัศน์ของสมาคม ?

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ(สสนส.) มุ่งเน้นการนำเสนอ ข่าวสาร บทความ เกี่ยวกับข้อมูลด้านการส่งเสริม สุขภาพ หวังเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อ ตระหนักถึงภัยอันตราย ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม รู้เท่าทันสื่อโฆษณา ตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคต่าง ๆ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะจากสถิติคนไทยยังหลงเชื่อโฆษณา จนได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง ทำให้บางรายสูญเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทำให้โรคที่เป็นมีความรุนแรงมากขึ้น